آشنا

اختلاف حرف اول، وسط و آخر
جناس ناقص اختلافی : اختلاف دو كلمه در حرف اول، وسط و یا آخر است. این نوع جناس نیز در آفرینش موسیقی لفظی مؤثر است.

هر تیر كه در كیش است، گر بر دل ریش آید / ما نیز یكی باشیم از جمله ی قربان ها
نیست در شهر نگاری كه دل ما ببرد / بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد

در مثال نخستین ، دو واژه ی «كیش و ریش» تنها در صامت آغازین با هم متفاوت اند و هم سانی دو صامت دیگر در ایجاد موسیقی داخلی مصراع مؤثر است.
در بیت دوم نیز دو واژه ی «بخت و رخت» در حرف اول با هم تفاوت دارند و هم سانی دیگر صامت ها و مصوت ها از عوامل ایجاد موسیقی در مصراع دوم است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گلناز سادات میرترابی